خدمات

تایید شده توسط فدراسیون بین المللی کوچینگ (ICF)

تحصیلات

سال مدرک موسسه/دانشگاه
2019 ADHD Life Coach iACTcenter

مرکز بین المللی آموزش مربیان بیش فعالی

  • مدرک کوچینگ

تخصص

  • مشاوره و کوچینگ