ADD Coach Academy

  • 21 فروردین 1400
  • admin

آکادمی کوچینگ ADD (ADDCA) یکی از راهبردی ترین موسسات جهانی در آموزش و پرورش کوچ های بیش فعالی و نقص توجه است.