دارو برای بچه های بیش فعال تقریبا ضروری است. زیرا دارو می تواند به اکثر افراد مبتلا به بیش فعالی یا نقص توجه کمک کند تا مدت بیشتری تمرکز کنند، بهتر گوش کنند و کمتر بیقرار شوند.   دارو برای بچه های بیش فعال داشتن بیش فعالی و نقص توجه برای اکثر خانواده ها، این…