تست DIVA

تست DIVA یک مصاحبه تشخیصی ساختار یافته برای بیش فعالی/نقص توجه است. هدف این بررسی پایین آوردن آستانه ارزیابی تشخیصی مناسب ADHD/ADD است. این Test با کمک بسیاری با کمترین هزینه ممکن ترجمه و در سراسر جهان توزیع می شود. مجله بیش فعالی ایران یکی از نمایندگان سازمان برگزار کننده این تست است.    …