نوروفیدبک ، که قبلاً بیوفیدبک الکتروانسفالوگرافی (EEG) نامیده می شد. گاهی اوقات به عنوان نوروتراپی نیز نامیده می شد ، مداخله ای برای کنترل بیش فعالی است. بر اساس یافته ها، بسیاری از افراد مبتلا به بیش فعالی بیش از حد برانگیختگی را در نواحی پیشانی مغز نشان می دهند. زیاد بودن امواج تتا و…