دکتر سپهر مظلومی خدماتی شامل تشخیص بیش فعالی / نقص توجه و روانپزشکی را در مجله بیش فعالی ایران انجام میدهد.   دکتر سپهر مظلومی ویدیو معرفی: (رزومه در زیر ویدیو)

سجاد قاسمی خدماتی شامل کوچینگ بیش فعالی، انجام تست DIVA و تشخیص با مصاحبه بالینی را در مجله بیش فعالی ایران انجام میدهد.   سجاد قاسمی ویدیو معرفی: (رزومه در زیر ویدیو)

دانشگاه Doane یک دانشگاه خصوصی در کرت ، نبراسکا است. این دانشگاه دارای پردیس های اضافی در لینکلن ، گرند آیلند و اوماها است

تایید شده توسط فدراسیون بین المللی کوچینگ (ICF)