دانشگاه Doane آمریکا
مدرک روانشناسی

آمریکا

کالج Mediterranean یونان
مدرک روانشناسی
Kings College لندن
دوره های مربوط به بیش فعالی
ADD Coach Academy
مدرک کوچینگ